Corporate Info

Chairman :

Daeng Fatin Zulaika Daing A Malek

Directors :

Abdul Jalil Bin Pandi

Malaysia :

Managing Director Abdul Jalil Bin Pandi
Executive Director: Sharul Azmi Bandi

Principal Consultant / Advisor: Richard Fong Kar Wong
Chief Executive Officer Philippines: Khairil Anwar Bin Hamzah

Cert 8  Cert 6 Cert 5 Cert 4 Cert 3 Cert 2 Cert 1Cert 7